Pesuvesi-hanke

Meijeriteollisuuden laitteistojen puhdistustoimenpiteiden tehostaminen - Pesuvesi

80% meijerituotannon kokonaiskustannuksista liittyy tavalla tai toisella pintojen likaantumiseen ja siitä aiheutuvaan laitteistojen puhdistustarpeeseen. Pesuihin käytetään kierto- eli CIP-pesuja, joissa pesuliuoksia kierrätetään varastosäiliön ja laitteiston välillä. Pesuvaiheiden välissä on vesihuuhteluita, joista suurin osa johdetaan jätevedeksi. Pesuvaiheet ovat yleensä aikaperustaisia. Niissä on arvoin edistyneempiä prosessimittauksia eivätkä ne mukaudu pesutuloksen mukaan. Osa pesu- ja huuhteluvesistä sekä niiden sisältämistä kemikaaleista johdetaan tarpeettomasti viemäriin, vaikka niiden hyödyntäminen kierrätettävänä pesuliuoksena tai energiana olisi mahdollista.
• Pesusekvensseissä käytetään usein tarpeettomia pesuvaiheita, joiden vaihdoissa tapahtuu pesukemikaalien sekoittumista ja hävikkiä, mitkä lisäävät ympäristökuormitusta ja kustannuksia.
• Pesujen kestoja ei tyypillisesti ole optimoitu mittausperustaisesti huomioiden likakerroksen koostumus, pesuolosuhteet, pesuainepitoisuus ja pestävän laitteiston rakenne.
• Mittareiden puuttuminen vaikeuttaa lisäksi osaprosessien energiankäytön seurantaa ja kulutusanalyysien tekoa.
Hankkeen päätavoitteena on löytää ratkaisuja erityisesti meijerituoteteollisuuden laitteistopesujen haasteisiin ja pyrkiä löytämään parhaat keinot optimoida pesuja mittausperusteisesti huomioiden pesutehokkuus, kustannukset ja ympäristövaikutukset eli kasvattaa pesujen energia- ja materiaali-tehokkuutta.
Hankkeen toteuttaa Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö Pohjois-Pohjanmaan liiton, EU:n aluekehitysrahaston sekä osallistuvien yritysten tuella. Lisätietoja: koordinaattori Minna Tiainen, e-mail: minna.tiainen@oulu.fi, p. 0505264473.

 

https://www.oulu.fi/environmentalengineering/pesuvesi